662011644

Ilość produktów: 0

Wartość: 0.00 PLN

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

EM Food&Pharma Production Sp. z o.o.

ul. Laskowska 82

62-051 Wiry

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

·      Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………………………………………..........

·      Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………

·      Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

…………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data……………………………………………………………………

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.